გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი

ჰაერის კონდიცირება სურსათის წარმოებაში

image-1

უაკ 621.8

ISBN 978-9941-28-876-0 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.04.2022


 

სალექციო კურსში განხილულია ჰაერის ტექნოლოგიური კონდიცირების საკითხები. აღწერილია ჰაერის მდგომარეობის დამახასიათებელი ძირითადი პარამეტრები და კონდიცირების სისტემაში ჰაერის დამუშავების მეთოდები, სურსათის წარმოების სხვადასხვა დარგში გამოყენებული კონდიცირებული ჰაერის მიღების ხერხები.

განკუთვნილია „სურსათის წარმოება-გადამუშავებისა და სამაცივრო ტექნოლოგიის“ სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე ამავე სპეციალობის მაგისტრანტებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები