რ. იმედაძე, თ. მაღრაძე, გ. ყიფიანი, მ. წიქარიშვილი, თ. ხმელიძე

ძველი განაშენიანების საცხოვრებელი სახლების ტექნიკური ექსპერტიზა

image-1

უაკ 624.

ISBN 978-9941-28-724-4

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

წიგნში მოცემულია XVIII საუკუნის ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში ჩვენს ქვეყანაში აშენებული საცხოვრებელი სახლების ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარების მეთოდიკა. განხილულია პრობლემების ფართო წრე, რომლებიც წარმოიშობა შენობების შემდგომი ექსპლუატაციის შესაძლებლობის განსაზღვრასთან, დაპროექტებასთან, კაპიტალური რემონტის ჩატარებასა და საცხოვრებელი ფართობების რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებული ყურადღებითაა შესწავლილი ნორმალური ექსპლუატაციისათვის ვადაგასული შენობების აღდგენისა და რესტავრაციის საკითხები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სამივე საფეხურის სტუდენტების, ინჟინრების, დამპროექტებლების, მეცნიერი თანამშრომლების, მშენებელი ექსპერტების (ევროპულ ქვეყნებში „სერვეიერი“) და ამ საქმით დაინტერესებული ყველა პირისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები