თ. მეგრელიძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი

მაცივარი მანქანებისა და დანადგარების ავტომატიზაციის
ხელსაწყოები და საშუალებები

image-1

უაკ 621.56

ISBN 978-9941-20-562-0

116 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

სახელმძღვანელოში განხილულია მაცივარი მანქანისა და დანადგარის ავტომატიზაციის ხელსაწყოების და საშუალებების პრინციპული სქემები; აღწერილია მათი მოქმედების პრინციპები და გამოყენების ადგილი; წარმოდგენილია ავტომატიზაციის ხელსაწყოებისა და საშუალებების მაცივარ მანქანასა და დანადგარზე დამონტაჟებისა და მომსახურების მეთოდები.
განკუთვნილია სახელმძღვანელოდ სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, გამოადგებათ ამავე პროგრამის შემსწავლელ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები