მ. წიქარიშვილი

სამშენებლო საქმე

image-1

უაკ 624;69

ISBN 978-9941-28-958-3

504 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

სახელმძღვანელო სტრუქტურითა და შედგენილობით აგებულია ბაკალავრიატის სა­ფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მშენებლობის“ შესაბამისად. მოიცავს სამშენებლო საქ­მის ზოგად დებულებებს,  არქიტექ­ტურული და სამშენებლო დიზაინის შესახებ ინფორმაციას,  შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობის ტექნოლოგიას, ორგანიზაციას, მონიტო­რინგს, ხარისხის შეფასებას, მშენებლობის უსაფრთხოებისა და ექსპლუ­ატაციის საკითხებს.

განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის „მშენებლობის“, „სამო­ქალაქო ინჟინერიის“ და სხვა მონათესავე პროგრა­მების ბაკალავრებისა და სხვა დაინტერესებული  პირებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები