გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე

საინჟინრო თერმოდინამიკა

(ამოცანათა კრებული თეორიით)

image

უაკ 621.1

ISBN 978-9941-28-799-2

272 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში თანმიმდევრულადაა განხილული ის ძირითადი საკითხები და ამოცანები, რომელებიც განკუთვნილია თეორიული ცოდნის გაღრმავებისათვის საინჟინრო თერმოდინამიკის სასწავლო კურსში.

სახელმძღვანელოს თითოეულ თავში, თემატიკის მიხედვით, მოცემულია თეორიული ნაწილი, ფორმულები, ცხრილები, გრაფიკები და განმარტები, რომლებიც აუცილებელია ამოცანების ამოსახსნელად. ზოგიერთი ტიპური ამოცანა ამოხსნილია დაწვრილებით.

ამოცანები შედგენილია თბოენერგეტიკულ დანადგარებში მიმდინარე თერმოდინამიკური პროცესებისა და ციკლების გაანგარიშებისა და ანალიზის ჩასატარებლად. სახელმძღვანელოში განხილულია ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: სხეულის მდგომარეობის პარამეტრები; იდეალური აირები და აირების ძირითადი კანონები; აირთა სითბოტევადობა; თერმოდინამიკის პირველი და მეორე კანონი; ძირითადი თერმოდინამიკური პროცესები; წრიული პროცესები ანუ ციკლები; წყლის ორთქლი; სითხეების და აირების გამოდინება; ორთქლძალური და მაცივარი დანადგარების ციკლები; ტენიანი ჰაერი.

ავტორები მადლობას უხდიან ლიზი გაბრიჭიძეს, დედანის მომზადებაში გაწეული ტექნიკური დახმარებისათვის.
ყოველ მართებულ შენიშვნას ავტორები კმაყოფილებით მიიღებენ და გაითვალისწინებენ.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები