ნ. ჯვარელია, მზ. ქიტოშვილი, ს. გიგაური

ტექნოლოგიური პროცესების აფეთქებაუსაფრთხოება

image

უაკ 662.7

ISBN 978-9941-28-992-7

152 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ტექნოლოგიური პროცესების აფეთქებაუსაფრთხოების ზოგადი ცნებები, განმარტებები, მოთ­ხოვნები, აფეთქებაუსაფრთხოების უზრუნველყოფის ორგანიზაციული, ტექნიკური ღონის­ძიებები და მათ შესრულებაზე კონტროლი. მოყვანილია აფეთქებამდგრადობის, აფეთქე­ბადაცვის ცნებები, რომლებიც  ტექნოლოგიურ პროცესში ჩართულ მოწყო­ბილობა-დანადგარების, აპარატურის უსაფრთხო საექსპლუატაციო გარემოს უზრუნველყოფს. აღწერილია ტექნოლოგიური პროცესების დამუშავებისას აფეთქებაუსაფრთხო პირობების შექმნის მიმართულებები, როგორიცაა პროცესის ფლეგმატიზაცია, ინჰიბირება, ინერტული გარემო, ვაკუუმი, დანადგარების ღია მოედნებზე განთავსება, ჰერმეტულობის უზრუნველყოფა.

აღწერილია მოწყობილობების, დანადგარების, შენობების, წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭლის აფეთქებაუსაფრთხოება, გაზსადენები, ნავთობსადენები და მათი დაცვა კოროზიული პროცესებისაგან. წარმოდგენილია აფეთქებაუსაფრთხო სანათი და სასიგნალო მოწყობილობები,  ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების თვისებები და მათ ბაზაზე მიღებუ-ლი მასალები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის დახმარებას გაუწევს წარმოებაში მომუშავე ინჟინრებს, შრომის დაცვისა და პროფესიული უსაფრთხოებით დაინ­ტერესებულ პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები