გრ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი, თ. კიზირია, ნ. კიკაჩეიშვილი, ბ. ფიფია

გამოყენებითი ჰიდროაერომექანიკის ამოცანათა კრებული

image

უაკ 620.9:532

ISBN 978-9941-28-983-5

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

ამოცანათა კრებული შედგენილია საბაკალავრო პროგრამა „ენერ­გეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სასწავლო კურსის – „გამოყენებითი ჰიდრო­აერო­მექანიკის საფუძვლების“ სილაბუსის მიხედვით და განკუთვნილია ამავე სპეცია­ლობის საბა­კალავრო პროგრამის სტუდენტებისათვის.

განხილული ამოცანები სხვადასხვა სირთულისაა და ეხება შემდეგ საკითხებს: სითხისა და აირის ფიზიკური თვისებები, უძრავი სითხის წნევის ძალა ბრტყელ და მრუდწირულ ზედაპირებზე, ლამინარული და ტურბულენ­ტური ნა­კადების მოძ­რა­ობა, ნახვრეტებიდან და ნაცმებიდან სითხისა და აირის გამოდინება, კედელზე მოძრავი სითხის ზემოქმედება, დაუმყარებელი მოძრაობა სადაწნეო მილ­სადენებში, სხეუ­ლების გარსშემოდენა, ჰიდრომე­ქანიკური პროცესების მსგავსებისა და მოდელირების სა­ფუძვლები.

დანართში მოცემულია სხვადასხვა ფიზიკური სიდიდის საზომი ერთე­ულების თანაფარდობის ცხრილები ერთეულთა სხვადასხვა სისტემაში.

ვფიქრობთ, კრებულში განხილული ამოცანები საინტერესო იქნება დარგში მო­მუშავე სპეციალისტებისთვისაც.

ამოცანათა კრებულზე მუშაობდნენ პროფესორები: გრ. ხელიძე (თავები 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21), ლ. შატაკიშვილი (თავები 4, 5, 6, 8, 9, 11), თ. კიზირია (თავები 12, 19), ასოცირებული პროფესორი ნ. კიკაჩეიშვილი (თავები 7, 10, 14) ასისტენტ პროფესორი ბ. ფიფია (თავები 1, 2, 3).

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები