თ. მეგრელიძე, გ. ბერუაშვილი, გ. გუგულაშვილი

კვების საწარმოთა სპეციალური
სატრანსპორტო საშუალებები

image-1

უაკ 621.8

ISBN 978-9941-20-561-3

79 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.04.2015


 

სახელმძღვანელოში განხილულია კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესებისათვის განკუთვნილი მექანიზაციის საშუალებები; აღწერილია ელევატორები, ხრახნული და გორგოლაჭიანი კონვეიერები, ჩამოსაშვები ღარები, თვითდინებითი მილსადენები და ხრახნული ჩამოსაშვებები. მოცემულია პნევმატიკური, აეროზოლური, ჰიდრავლიკური და აეროგრავიტაციული სატრანსპორტო სისტემები, აგრეთვე ცალობითი და ფხვიერი ტვირთის ჩასატვირთავ-განმტვირთავი სატრანსპორტო საშუალებები. 
წიგნი განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის დეპარტამენტის „კვების მრეწველობის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის“ საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები