ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე

კომპოზიციური მასალების ტექნოლოგია
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად
image-1

უაკ 663.3/.7

ISBN 978-9941-20-500-2

55 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

მეთოდიკურ მითითებებში განხილულია თაბაშირბოჭკოვანი კომპოზიტის მიღების ძირითადი ასპექტები, კომპოზიციური მასალების დისპერსიულობის განსაზღვრის მეთოდი, რომლის პრინციპი დამყარებულია ფხვნილის ფენაში ჰაერგამტარობის დამოკიდებულებაზე ნაწილაკების ზომისაგან, მიკროსტრუქტურისა და ფაზური შედგენილობის კვლევის მეთოდები.
იგი მოიცავს იმ ძირითად მასალას, რომელიც განკუთვნილია მეტალოკერამიკული, მინა და პოლიმერული კომპოზიციური მასალების ქიმიური ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის დამოუკიდებელი მუშაობის ჩვევების ასათვისებლად და აგრეთვე სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ჩასატარებლად.
მეთოდიკური მითითებები შედგენილია კომპოზიციური მასალებისა და ნაკეთობების ქიმიური ტექნოლოგიის კათედრის სასწავლო გეგმისა და პროგრამის შესაბამისად.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები