თ. ბაციკაძე, დ. დანელია, მ. წიქარიშვილი

მასალათა გამძლეობა

I ნაწილი


image-1

უაკ 539.3/.8

ISBN 978-9941-20-508-8 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-509-5 (პირველი ნაწილი)

231 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

მოცემულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამა „მშენებლობის“ სილაბუსით შედგენილი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები თანამედროვე დონის ილუსტრაციებითა და სტანდარტებით.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროგრამა „მშენებლობის“ ბაკალავრებისათვის, ასევე გამოადგებათ სხვა საინჟინრო პროგრამების შემსწავლელ ბაკალავრებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები