მ. გუდიაშვილი

მენეჯერული ეკონომიკა

image-1

უაკ 338.24

ISBN 978-9941-20-457-9

117 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2014


 

განხილულია ეკონომეტრიკული, სტატისტიკური, პროგ­ნო­ზი­რების, ქსელური დაგეგმვის, გადაწყვეტილების ხის, კა­პიტალის ბიუჯეტირების და სხვა მეთოდების გამო­ყენე­ბა მენეჯერული გა­დაწყვეტილების მისაღებად.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფა­კულტეტის სტუდენტებისთვის, გარდა ამისა, იგი სასარ­გებ­ლო იქნება ამ საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები