ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე, ო. ნამიჩეიშვილი

დაპროგრამება ჰასკელზე

image-1

უაკ 004.4

ISBN 978-9941-20-049-6

288 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

ჰასკელი ერთ-ერთი წამყვანი ენაა ფუნქციონალური დაპროგრამების შესასწავლად. იგი საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ პირს წეროს კოდი მარტივად და გასაგებად, დაეუფლოს პროგრამათა დასაბუთებას და სტრუქტურირებას. მოცემული წიგნი ამ ენის პირველი და საყოველთაოდ მისაწვდომი შესავალია ქართულ ენაზე. იგი იდეალურად შეეფერება დამწყებთ: არ მოითხოვს წინასწარ გამოცდილებას დაპროგრამების სფეროში და ყველა ცნების ახსნას იძლევა პირველადი პრინციპების გამოყენებით საგანგებოდ შერჩეულ მაგალითებზე. ყოველი თავი შეიცავს სიძნელეთა სხვადასხვა ხარისხის სავარჯიშოებს და რეკომენდაციებს შემდგომი მასალის გასაცნობად უფრო რთულ თემებთან დაკავშირებით. ყველა სავარჯიშოსა და მაგალითისათვის მოცემული კოდი მთლიანად თავსებადია ენის სტანდარტის უკანასკნელ ვერსიასთან. დღეისათვის ჰასკელი ფუნქციონალური დაპროგრამების ყველაზე მძლავრ და დასრულებულ ინსტრუმენტს წარმოადგენს, ხოლო განვითარების ტემპებით წინ უსწრებს კომერციულად განსაკუთრებით გავრცელებულ ენებსაც კი. მასალისა და მისი გადმოცემის სტილის შერჩევისას ძირითადად გამოყენებულია ნოტინგემის უნივერსიტეტში (England, University of Nottingham) მიღებული მიდგომები, რომლებსაც პროფესორი გრემ ჰატონი (Graham Hutton) ამკვიდრებს.
ფუნქციონალური დაპროგრამება მიზნად ისახავს ყოველი პროგრამისათვის მარტივი მათემატიკური ინტერპრეტაციის მიცემას. ეს ინტერპრეტაცია დამოუკიდებელია შესრულების წვრილმანებისგან და მისაწვდომია იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც არავითარი ცოდნა არ გააჩნიათ საგნობრივ არეში.
წიგნი მკითხველთა ორი ჯგუფისათვის შეიძლება აღმოჩნდეს განსაკუთრებით საინტერესო. ჯერ ერთი, მასწავლებლებისათვის, რომლებსაც სურთ ღრმად და გასაგებად მიაწოდონ სტუდენტებს ფუნქციონალური დაპროგრამების ძირითადი კონცეფციები ერთსემესტრიანი კურსის ფარგლებში. და მეორეც, პროგრამისტებისათვის, რომლებსაც უნდათ რაც შეიძლება მოკლე დროში ეზიარონ ჰასკელს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები