გ. ღვინეფაძე

ვისწავლოთ შემოქმედებითად
აზროვნება!


image-1

უაკ 001

ISBN 978-9941-20-118-9

248 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

მონოგრაფიაში განიხილება შემოქმედებითი აზროვნების მეთოდოლოგიების შემქმნელი სპეციალისტების დე ბონოს, პოიას, ალტშულერის და სხვათა ნააზრევი. ამგვარ კონცეფციებზე დაყრდნობით, შემოთავაზებულია ახლებური მიდგომა ზოგიერთი რთული პრობლემის გადასაწყვეტად.
განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობის შემსწავლელი სტუდენტებისა და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების საკითხებით დაინტერესებული პირებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები