გ. ღვინეფაძე

Javascript და მისი შესაძლებლობების განმავითარებელი
თანამედროვე ტექნოლოგიები

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-614-6

163 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

წიგნში განხილულია WEB დოკუმენტების შესაქმნელად განკუთვნილი სცენარების სპეციალიზებული ენა  Javascript-ი და ამ ენის შესაძლებლობების განმავითარებელი, ბოლო წლებში შემუშავებული ტექნოლოგიები: Ajax, jQuery და Json.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკის სპეციალობათა შემსწავლელი სტუდენტებისა და ამ საკითხით დაინტერესებული პირებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები