გ. ღვინეფაძე

WEB-დაპროგრამება WEB 2.0,
XML, AJAX


image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-284-1

66 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

განხილულია ინტერნეტით სარგებლობის სრულყოფის მიზნით შემუშავებული ახალი კონცეფციის WEB 2.0-ის წანამძღვრები, ასევე, ამ მიმართულებით სამუშაოების შესასრულებლად განკუთვნილი თანამედროვე საშუალებები: XML და AJAX.
განკუთვნილია ინფორმატიკის ფაკულტეტის მაგისტრატურის მსმენელებისათვის. გამოადგება შესაბამისი საკითხებით დაინტერესებულ სხვა პირებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები