ლ. ბოჭორიშვილი, მ. გუდიაშვილი

მეწარმეობა და მისი პრობლემების
გადაწყვეტა


image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-20-217-9

189 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი კურსის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტებს სამეწარმეო საქმიანობის უნარ-ჩვევები, ინოვაციური პროცესებისა და სამეწარმეო საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები, ბიუჯეტის შედგენა, დოკუმენტაციის წარმოება, ბიზნესის ეთიკა და სხვა საკითხები.
ნაშრომი განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ბაკალავრების, მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის. 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები