მ. წიქარიშვილი, მ. ვარდიაშვილი

ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სისტემური
მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა

image-1

უაკ 061.75:351.853

ISBN 978-9941-20-172-1

148 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 02.11.2012


 

ნაშრომში განხილულია ისტორიულ-კულტურული ძეგლების სისტემური მონიტორინგისა და დიაგნოსტიკის მეთოდების შემუშავება.
მონოგრაფია განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის. ნაშრომი, ასევე, დიდ დახმარებას გაუწევს ბაკალავრებს, დოქტორანტებს, კონსტრუქტორებს, მშენებლებს, კონსტრუქციების ექსპლუატაციისა და უსაფრთხოების დარგში დასაქმებულ სპეციალისტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები