რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი, გ. კობაიძე

ფერადი ლითონების მეტალურგია
სპილენძის მეტალურგია
პირომეტალურგია

I ნაწილი

image-1

უაკ 669.33

ISBN 978-9941-14-930-6 (ყველა ნაწილი), 978-9941-14-931-3 (პირველი ნაწილი)

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 16.12.2010


 

განხილულია სპილენძის პირომეტალურგიულად წარმოების თეორია და პრაქტიკა. აღწერილია მადნებიდან და კონცენტრატებიდან  სპილენძის ამოწვლილვის ძირითადი პროცესების ფიზიკურ-ქიმიური საფუძვლები. გადმოცემულია სპილენძის შემცველი ნედლეულების გამოწვის, შტეინებზე დნობის, შტეინების კონვერტირების, ცეცხლოვანი და ელექტროლიტური რაფინირების თანამედროვე და პერსპექტიული მეთოდები, შესაბამისი ტექნოლოგიური პროცესების სქემებით. დიდი ყურადღება ეთმობა პირომეტალურგიული წარმოების ეკოლოგიურ პრობლემებს და მათი გადაწყვეტის პრაქტიკულ მეთოდებს.
განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტურანტურის სტუდენტებისთვის საგნებში – „მეტალურგია“, „ზოგადი მეტალურგია“ და „შესავალი სპეციალობაში-მეტალურგიული ტექნოლოგიის საფუძვლები“,   აგრეთვე, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ამ დარგში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები