რ. სხილაძე, ქ. ბაციკაძე, ი. მეტრეველი, ნ. სხილაძე

ნივთიერებების შეუთავსებლობა
ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში


image-1

უაკ 615.015

ISBN 978-9941-20-223-0

74 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.01.2013


 

წიგნში მოცემულია შედარებით მნიშვნელოვანი მაგალითები სასწავლო პროგრამის შეუთავსებლობის საკითხების შესახებ. იგი მოიცავს სააფთიაქო წამალთფორმებიდან 74 მაგალითს. მასალა გაყოფილია ორ ნაწილად, ფიზიკურ-ქიმიური შეუთავსებლობა და ქიმიური შეუთავსებლობა. ქიმიური შეუთავსებლობის ნაწილში განხილულია ყველაზე არსებითი მიზეზები, რომელსაც მივყავართ წამლის გაცემის შეუძლებლობამდე.
სახელმძღვანელო გათვალისწინებულია ფარმაცევტული სპეციალობის სტუდენტებისათვის, ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და პრაქტიკული დარგის მუშაკებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები