თ. მეგრელიძე, ი. შეყრილაძე, გ. გუგულაშვილი, ვ. ღვაჩლიანი

თბური, გრიგალური და
პულსაციური მილები

image-1

უაკ 621.643.2:536.24

ISBN 978-9941-20-391-6

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია თბური, გრიგალური და პულსაციური მილების თეორიის საფუძვლები. წარმოდგენილია მათი ნაირსახეობების კონსტრუირების, დამზადების და გამოცდის ანალიზი. აღწერილია თითოეული მათგანის მუშაობის რესურსის გამოცდის შედეგები. მოყვანილია თბური, გრიგალური და პულსაციური მილების გამოყენებისა და დაპროექტებისათვის საჭირო მონაცემები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ენერგეტიკის (თბოენერგეტიკა), მანქანათმშენებლობის (სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკა) და სამშენებლო ინჟინერიის (თბო-აირ-მომარაგება) სფეროს ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები