თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი, ვ. ღვაჩლიანი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, თ. ჭუჭულაშვილი, ე. სადაღაშვილი

კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის
მიღების პროცესები და აპარატები


image-1

უაკ 664.0.66.02

ISBN 978-9941-20-126-4

275 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

სახელმძღვანელოში განხილულია კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების ტექნოლოგიური პროცესების და შესაბამისი მანქანა-აპარატების მუშაობის თეორიული საფუძვლები, ტექნოლოგიური პროცესებისა და აპარატების გაანგარიშების მეთოდები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია „კვების ინდუსტრიის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის“ ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოიყენონ აღნიშნული სპეციალობის მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებმა, აგრეთვე კვებისა და სამაცივრო საწარმოებთან დაკავშირებულმა ინჟინერ-ტექნიკურმა პერსონალმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები