მ. მოისწრაფიშვილი, მ. გუდიაშვილი, თ. არჩვაძე

სტატისტიკური აღრიცხვა

image-1

უაკ 311.2

ISBN 978-9941-20-099-1

264 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 04.03.2011


 

დამხმარე სახელმძღვანელო „სტატისტიკური აღრიცხვა“  შედგენილია საგნის მოქმედი სასწავლო პროგრამის შესაბამისად. იგი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. დამხმარე სახელმძღვანელო მოიცავს სამ განყოფილებას: სტატისტიკის ზოგად თეორიას, ეკონომიკურ სტატისტიკას და დარგობრივ სტატისტიკას. თითოეული განყოფილება შედგება შესაბამისი თემებისაგან, რომლებიც სრულყოფილია ფორმულებით, სქემებით, ცხრილებით და ამოცანებით. თემის ბოლოს მოცემულია საკვანძო კითხვები.
დამხმარე სახელმძღვანელო,  „სტატისტიკური აღრიცხვა“, ინტერეს მოკლებული არ იქნება მასში განხილული საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვისაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები