ვ. კუციავა, ო. ხუციშვილი, პ. ჯოხაძე, ა. ჯოხაძე

ელექტრული სქემების მოდელირება
კომპიუტერზე

image-1

უაკ 621.398

ISBN 978-9941-20-109-7

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

განხილულია სხვადასხვა დანიშნულების ციფრული, ანალოგური და ანალოგურ-ციფრული მოწყობილობების მოდელირება Multisim 10 პროგრამის გამოყენებით.
განკუთვნილია სტუდენტებისათვის, მაგისტრებისა და მკითხველთა იმ წრისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან რადიოელექტრონული მოწყობილობების მოდელირების საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები