ზ. ლომსაძე, ჯ. ლომსაძე, ს. მებონია

ლითონების წნევით დამუშავება
მეთოდური მითითებები საკვალიფიკაციო
ნაშრომის შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.73

ISBN 978-9941-20-103-5

95 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 09.03.2012


 

მოცემულია მეთოდური მითითებანი და საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესრულების პრაქტიკული მაგალითები ბაკალავრიატისა და პროფესიული უმაღლესი სწავლების სტუდენტებისათვის ლითონების წნევით დამუშავებაში.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები