ე. ჩხიკვაძე, მ. გაბრიჩიძე, მ. დონაძე

ჰიდროელექტრომეტალურგია

მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოშვება

image-1

უაკ 669.053.4

ISBN 978-9941-20-570-5

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.04.2015


 

სახელმძღვანელოს მე-2 გამოცემაში ყურადღება გამახვილებულია  სამამულო ნედლეულზე; დამატებულია მონა­ცემები მანგანუმის მადნების ქიმიური მეთოდით დამუშავებაზე; შეტანილია კეთილ­შობილი ლითონების მეტალურგიის საკითხები, კერძოდ, ციანირების და ოქროს ამოღების მეთოდები; განხილულია ჩამდინარე (ნარჩენი) წყლების გაუვნებლების ტექნოლოგია და სხვა პროცესები.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია ელექტროქიმიისა და ფერადი ლითონების სპე­ციალობების სტუდენტებისათვის როგორც ბაკალავრის, ისე უმაღლესი ხარისხის (მაგი­სტრი, დოქტორი) მაძიებელი პირებისათვის. ასევე სასარგებლო და საინტერესო იქნება სამთო საქმის სპეციალისტებისთვის, სახელდობრ, „სასარგებლო წიაღისეულის გამდიდრების“  სპეციალობის  სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები