გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ნ. ბარათელი

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი კვების პროდუქტების
ეკოქიმიურ ექსპერტიზაში

image-1

უაკ 008.4

ISBN 978-9941-14-955-9

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 18.05.2011


 

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის, ასევე აგრარული უნივერსიტეტის აგროეკოლოგიის, აგროქიმიის და პროდუქტთა ტექნოლოგიის მოდულის ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის. მასში ძირითადად განხილულია კვების პროდუქტების ბიოქიმიური შედგენილობა და ეკოლოგიურად უარყოფითი რადიკალების ზღვრული დასაშვები კონცენტრაციების დადგენის ბაზისური მეთოდები.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები