ა. ფრანგიშვილი, ლ. იმნაიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი

საექსპერტო სისტემები

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-582-8

157 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

სახელმძღვანელოში განხილულია საექსპერტო და ცოდნის წარმოდგენის სისტემათა ძირითადი ცნებები, მახასიათებლები, ასევე აგების თავისებურებები. გაშუქებულია საექსპერტო სისტემების ფუნქციონირების ფუნდამენტური პრინციპები, ფასდება მათი უპირატესობა და ნაკლოვანებები, ასევე აღწერილია ამ სისტემების გამოყენების ყველაზე საინტერესო არეები. ყურადღება გამახვილებულია გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესზე, ნდობის ბაიესური ქსელების გამოყენებით, HUGIN პროგრამულ გარემოში.
განკუთვნილია საექსპერტო სისტემებით დაინტერესებული მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც მომზადებას გადიან კომპიუტერული მეცნიერების, მართვის საინფორმაციო სისტემების, პროგრამული ინჟინერიისა და სხვა ანალოგიურ სფეროთა სპეციალიზაციით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები