ლ. ბოჭორიშვილი, მ. გუდიაშვილი

კაპიტალდაბანდების ეკონომიკური შეფასების
მეთოდები ენერგეტიკაში

image-1

უაკ 338.24

ISBN 978-9941-14-922-1

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2010


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი კურსის მიზანია შეასწავლოს სტუდენტებს კაპიტალისა და სხვადასხვა სახის ინვესტიციის ეკონომიკური შეფასება საყოველთაოდ მიღებული მეთოდებით, გამოუმუშაოს ახალი უნარ-ჩვევები საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად კეის-მეთოდის საფუძველზე. მოცემულია როგორც თეორიული მასალა, ასევე სპეციალური მაგალითები (კეისები).
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები