თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი

სამაცივრო კომპრესორები
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.59

ISBN 978-9941-20-577-4

165 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

მეთოდიკურ მითითებებში მოცემულია სამაცივრო ტექნიკაში გამოყენებული მაცივარი მანქანების კომპრესორების, მათი კვანძების და დეტალების კონსტრუქციები. წარმოდგენილია სხვადასხვა კომპრესორის კონსტრუქციული თავისებურებანი. მოყვანილია კომპრესორების ზოგიერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის შრომისუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდიკა.
განკუთვნილია სამაცივრო ტექნოლოგია და ტექნიკის პროფილის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის ლაბორატორიული სამუშაოების ჩასატარებლად საგნებში:  დგუშიანი კომპრესორები,  როტაციული კომპრესორები  და  ხრახნული კომპრესორები.  მეთოდური მითითებები შეიძლება გამოიყენონ აგრეთვე სამაცივრო მოწყობილობების ტექნიკოსის სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებმა.  


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები