ა. ფრანგიშვილი, თ. ცაბაძე, თ. წამალაშვილი

შერჩევისა და გადაწყვეტილების მიღების
საფუძვლები მენეჯმენტში

I ნაწილი

image-1

უაკ 638.24

ISBN 978-9941-20-791-4 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-792-1 (პირველი ნაწილი)

147 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 24.06.2016


 

სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში მოცემულია ის ტრადიციული მეთოდები, რომელთა საშუალებითაც კვლავ შესაძლებელია ზოგიერთი პრაქტიკული ამოცანის გადაწყვეტა.
თანამედროვე მსოფლიოში პროცესები დინამიკურად მიმდინარეობს, რაც იწვევს საზოგადოებრივ მეცნიერებებში, მათ შორის მენეჯმენტში, ადრე მიღებული წარმოდგენებისა და მეთოდების უწყვეტი და ძალიან ხშირად მოულოდნელი  ცვლილებების საჭიროებას.
ამ გარემოებათა გამო აუცილებელი გახდა ახალი მიდგომების შემუშავება დაგეგმვისა და მართვის ამოცანების გადაწყვეტისას.
მეორე ნაწილი ეძღვნება ავტორთა მიერ შემუშავებულ გადაწყვეტილებათა მიღების უახლეს მეთოდებს ფაზი სიმრავლეთა თეორიის გამოყენებით.   
სახელმძღვანელო განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე გამოადგება გადაწყვეტილებათა მიღების პრობლემატიკით დაინტერესებულ ყველა პირს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები