რ. კანაშვილი, მ. მჭედლიშვილი

ალუმინის მეტალურგია

image-1

უაკ 669.2

ISBN 978-9941-20-924-6

93 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ალუმინის ნედლეულის სახეები, თიხა-მიწად მათი გადამუშავების მეთოდები, კრიოლითის ნალღობში გახსნილი თიხამიწის ელექტროლიზით ლითონური ალუმინის მიღების ტექნოლოგიური პროცესი, პროცესის მიმდინარეობაზე მოქმედი ძირითადი პარამეტრები, აგრეთვე ალუმინის ნედლეულის თიხა-მიწად გადამუშავების პრაქტიკული ხასიათის ამოცანები.
წიგნი განკუთვნილია მეტალურგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის; იგი დახმარებას გაუწევს ამ სპეციალობის მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს, ასევე მსუბუქი ფერადი ლითონების მეტალურგიით დაინტერესებულ სხვა პირებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები