ვ. კუციავა, პ. ჯოხაძე, თ. ხუციშვილი

შემსრულებელი მოწყობილობები

image-1

უაკ 621.313

ISBN 978-9941-20-620-7

169 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ელექტრული, პნევმატიკური, ჰიდრავლიკური და კომბინირებული შემსრულებელი მოწყობილობების ისეთი კვანძები, როგორიცაა: შემსრულებელი მექანიზმები, მარეგულირებელი ორგანოები, ამძრავები, სერვოძრავები, დამხმარე მექანიზმები და სხვ.
იგი შედგენილია  მართვის სისტემებისა და ავტომატიზაციის სასწავლო პროგრამაში შემავალი იმ საგნების სილაბუსების მიხედვით, რომელთა შესასწავლი თემები შეიცავს შემსრულებელ მოწყობილობებთან დაკავშირებულ საკითხებს.
განკუთვნილია მართვის ავტომატიზებული სისტემების დეპარტამენტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები