ვ. კუციავა, ა. კუციავა, გ. კაცაზე, ქ. დიაკონიძე

ინფორმაციის დაცვა კორპორაციულ
ქსელებში

image-1

უაკ 681.322

ISBN 978-9941-20-636-8

151 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

განხილულია დაშიფვრის როგორც ტრადიციული, ისე თანამედროვე კრიპტოგრაფიული მეთოდები და ალგორითმები. აღწერილია ის მეთოდები და საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფს ლოკალურ, შიგა კორპორაციულ და კორპორაციათაშორისი ქსელების ინფორმაციულ უსაფრთხოებას. მოყვანილია რამდენიმე კრიპტოგრაფიული ალგორითმის განმახორციელებელი პროგრამა.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია მართვის სისტემების დეპარტამენტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები