თ. მახარაშვილი, გ. შაიშმელაშვილი

ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქცია
ქალაქის თანამედროვე სტრუქტურაში
მეთოდური მითითებები

ავლაბრის უბნის რეაბილიტაცია, მთაწმინდის
უბნის რეკონსტრუქცია
საკურსო პროექტების მოცემულობა

image-1

უაკ 711.168

ISBN 978-9941-20-963-5

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

წიგნში მოცემულია ქალაქის თანამედროვე სტრუქტურაში ისტორიული განაშენიანების რეკონსტრუქციის მიზნები, ამოცანები და მეთოდები, აგრეთვე საპროექტო მოცემულობები: „ავლაბრის უბნის რეაბილიტაცია“ და „მთაწმინდის უბნის რეკონსტრუქცია“.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები