თ. მახარაშვილი

მთის სოფელი 600 მცხოვრებზე (120 ოჯახი)
მეთოდური მითითებები და საკურსო
პროექტის მოცემულობა

image-1

უაკ 728.12

ISBN 978-9941-20-962-8

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

წიგნში მოცემულია მთის სოფლის დაპროექტების ძირითადი პრინციპები. აღნიშნულია, რომ მთის სოფლის დაპროექტებისას მნიშვნელოვანია მისი ფუნქციური ზონების განლაგება რელიეფის სხვადასხვა დონეზე, ტრანსპორტისა და ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობის ორგანიზაცია, მომსახურების ობიექტების დაპროექტება, კლიმატისა და მიკროკლიმატის გათვალისწინება და ა.შ.
ნაშრომი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის სპეციალობის III კურსის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები