ვ. კუციავა, ო. ხუციშვილი, ი. მოდებაძე

ელექტრული წრედები 2
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image

უაკ 621.301

ISBN 978-9941-20-619-1

75 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

განხილულია ელექტრული წრედების მოდელირების სქემა ტექნიკური პროგრამა „Multisim“-ის გამოყენებით, ვირტუალური ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად სასწავლო კურსში „ელექტრული წრედები 2“.
მეთოდიკური მითითებები მოიცავს პროგრამასთან მუშაობისა და სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, მართვის სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები