მ. მჭედლიშვილი

არაორგანულ ნივთიერებათა
ტექნოლოგიის საფუძვლები

I ნაწილი

image-1

უაკ 541.1:661.2

ISBN 978-9941-20-938-3 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-939-0 (პირველი ნაწილი)

110 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.03.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში „არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის საფუძვლები“, I ნაწილი განხილულია მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიაში გამოყენებული ძირითადი ნედლეული; მოცემულია ბუნებრივი წიაღისეული ნედლეულის გამდიდრების პრინციპები, ფლოტაციური გამდიდრებისას გამოყენებული რეაგენტების კლასიფიკაცია და მათი როლი გამდიდრების პროცესში, არაორგანულ ნივთიერებათა წარმოების ენერგეტიკული ბაზა, ჰაერის და წყლის როლი არაორგანულ ნივთიერებათა წარმოების პროცესებში. განხილულია ზოგიერთი ძირითადი არაორგანული ნაერთის წარმოების საფუძვლები, ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესების ჩვენებით.
წიგნი დახმარებას გაუწევს ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებს „არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიის საფუძვლების“ კურსის შესწავლაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები