ვ. კუციავა, ო. ხუციშვილი, ჯ. შანიძე

ელექტრონული სქემების მოდელირება
Electronics Workbench გარემოში
მეთოდიკური მითითებები ლაბორატორიული
სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.398

ISBN 978-9941-20-627-6

49 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

ნაშრომში განხილულია ციფრული და ანალოგური ფუნქციური კვანძებისა და მოწყობილობების ვირტუალური მოდელირება „Multisim“ სქემატექნიკური პროგრამის გამოყენებით.
მეთოდიკური მითითებები მოიცავს სასწავლო კურსის სილაბუსით გათვალისწინებული ლაბორატორიული სამუშაოების ჩატარების ინსტრუქციებს.
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, მართვის სისტემების დეპარტამენტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები