ჯ. კანკაძე, ჯ. შანიძე, თ. ქამხაძე, ი. ამანათაშვილი, გ. ტაბატაძე, †ზ. ბალიაშვილი

ფირმის ორგანიზაცია და მართვა


(მეორე შევსებული გამოცემა)

image-1

უაკ 656:061.5

ISBN 978-9941-20-993-2

208 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.12.2017


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ფირმის ორგანიზაციისა და მართვის საკითხები, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფირმების ბიზნესისა და ადმინისტრირების სპეციალობის კურსდამთავრებულმა.
სასწავლო დისციპლინა მიზნად ისახავს დაეხმაროს ბიზნესის ადმინისტრირების (მენეჯმენტის) მიმართულების საბაკალავრო სწავლების სტუდენტებს, მიიღონ სათანადო ცოდნა ფირმის ორგანიზების, სამეწარმეო ფირმების სივრცობრივი და დროში მოწყობის, ორგანიზაციის და მართვის საფუძვლების შესახებ.
დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისა და ბიზნესის სფეროში მომუშავეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. ის გამოადგება მეწარმეებს, ფირმის ხელმძღვანელებსა და იმ პირებს, რომლებმაც ახლა დაიწყეს ბიზნესი.
ავტორები მადლიერებით მიიღებენ და გაითვალისწინებენ სამართლიან შენიშვნებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები