გ. არაბიძე, მ. გუდიაშვილი, თ. ჯიშკარიანი

ენერგეტიკა და კლიმატის ცვლილება

image-1

უაკ 620.9 : 504.7

ISBN 978-9941-20-526-2

189 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 15.12.2014


 

ნაშრომში განხილულია კონვენციები მჟავური წვიმის, ბირთვული ენერ­გიის და ბირთვული ავარიების შესახებ, აგრეთვე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო-კონვენცია (UNFCCC), რადგან გარემოზე გლობალური ზემოქმედების კუთხით კლიმატის ცვლილებას აქვს პოტენციალი წარმოადგენდეს ატმო­სფერული ჰაერის დაბინძურების ყველაზე სერიოზულ პრობლემას.
განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და ამ საკითხებით დაინტე­რესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები