ო. რუხაძე, გ. ხვიჩია, †გ. გოცირიძე

ლითონდასამუშავებელი ტექნოლოგიური
მანქანების დაპროექტების საფუძვლები

image-1

უაკ 621.

ISBN 978-9941-20-609-2

163 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.10.2015


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს პირველ ნაწილში მოცემულია ტექნოლოგიური მანქანების (ლითონსაჭრელი ჩარხების) დაპროექტების სრული სალექციო კურსი ანუ ჩარხების კინემატიკური და ძალოვანი გაანგარიშებები, რომლებიც ითვლება ჩარხების ტექნიკური და მუშა პროექტების შექმნის საფუძვლად.
მეორე ნაწილში მოცემულია რამდენიმე ჩარხის ტექნიკური პროექტის შესრულების ვარიანტები.
ნაშრომი ძირითადად განკუთვნილია ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, თუმცა იგი წარმატებით შეიძლება გამოიყენონ როგორც მაგისტრანტებმა, ისე წარმოების სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ინჟინერ-კონსტრუქტორებმაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები