ი. ლომიძე, გ. ხელიძე

ჰიდროტურბინები და შექცევადი
ჰიდრომანქანები

image-1

უაკ 621.224:621.224.7

ISBN 978-9941-28-153-2 (PDF)

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსი „ჰიდროტურბინები და შექცევადი ჰიდრომანქანები“ შედგენილია ამავე დასახელების საგნის სასწავლო პროგრამის მიხედვით. მასში განხილულია თანამედროვე აქტიური და რეაქტიული ჰიდროტურბინების მუშაობის პრინციპები, ჰიდროტურბინის გამდინარე ნაწილში სითხის მოძრაობის კანონზომიერებები, ჰიდროტურბინის მუშაობის ძირითადი (ეილერის) განტოლების ანალიზი, ენერგიის ბალანსი და ხარჯის რეგულირება ჰიდროტურბინაში, ენერგეტიკული პარამეტრების განსაზღვრის თეორიული დამოკიდებულებები, ჰიდროტურბინების გეომეტრიული, კინემატიკური და დინამიკური მსგავსების კრიტერიუმები, სხვადასხვა სახეობის ჰიდროტურბინების მოდელების ენერგეტიკული და კავიტაციური გამოცდების მეთოდიკა და მიღებული მონაცემების საფუძველზე უნივერსალური და საექსპლუატაციო მახასიათებლების აგება, ჰიდროტურბინების ჰიდრომექანიკური და ელექტროჰიდრავლიკური რეგულატორების ტიპები, მათი პრინციპული სქემები. ჰიდროტურბინების გაქანების ბრუნვის სიხშირის, ჰიდრავლიკური ღერძული ძალის, სრული ღერძული ძალის და რეგულირების (რეგულირების გარანტიების) გამოთვლა.
გაშუქებულია აგრეთვე ჰიდრომანქანების შექცევადობის პრინციპი, შექცევადი ჰიდრომანქანების დანიშნულება და მათი გამოყენების პირობები, მათი სახეობები (ღერძული, დიაგონალური, რადიალურ-ღერძული), კონსტრუქციული სქემები და მათი გაანგარიშების პირობები სატუმბო და სატურბინო რეჟიმებში.
გამოცემა განკუთვნილია სტუ-ის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის „ენერგეტიკა და ელექტროიჟინერია“ ჰიდროენერგეტიკის სპეციალიზაციის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები