ზ. ჯაფარიძე

კვების პროდუქტების დაქუცმაცებისა
და სეპარაციის თეორიული
საფუძვლები

image-1

უაკ 664.143

ISBN 978-9941-28-231-7 (PDF)

104 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში მოცემულია კვების მრეწველობის საწარმოებში ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატების და მზა პროდუქტების დაქუცმაცებისა და სეპარაციის ტექნოლოგიური ოპერაციების მეთოდები და მოწყობილობები. გაანალიზებულია მოწყობილობებში მიმდინარე მექანიკური პროცესები და მუშა ორგანოების ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშების თეორიული საფუძვლები.
გამოცემა განკუთვნილია კვების ინდუსტრიის და ტექნოლოგიის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს შესაბამისი პროფილის ბაკალავრიატის სტუდენტებს და დოქტორანტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები