ლ. ჩხეიძე, ნ. მაჭავარიანი, ნ. ჯვარელია

საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციის მართვა

მეთოდიკური მითითებები

image

უაკ 65.012.8

ISBN 978-9941-28-537-0

27 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.07.2019


 

მეთოდიკურ მითითებებში განხილულია საბაკალავრო ნაშრომში საინჟინრო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის ღონისძიებების სტრუქტურა და ჩამონათვალი, განსახილველი საკითხების მოკლე შინაარსი. რეკომენდებულია საწარმოო ობიექტზე უსაფრთხოების ტექნიკის, სამრეწველო სანიტარიისა და ჰიგიენის, სახანძრო პროფილაქტიკის საკითხების განხილვის თანამიმდევრობა, მოყვანილია შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების მოთხოვნები, აგრეთვე საგანგებო სიტუაციებში მოსახლეობისა და ეკონომიკის ობიექტის პერსონალის დაცვის მოთხოვნები.

გამოცემა განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაკალავრო-საგანმანათლებლო პროგრამა „საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების მართვის“ „გარემოს ინჟინერიისა და უსაფრთხოების ბაკალავრის“ კვალიფიკაციის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები