ვ. ქირია, ზ. მჭედლიშვილი

ამძრავთა ავტომატიზებული ელექტრომექანიკური სისტემები
მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების შესასრულებლად

image-1

უაკ 621.82/.85

ISBN 978-9941-28-557-8 (PDF)

41 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

განხილულია თანამედროვე ავტომატიზებულ საწარმოებში გამოყენებული ელექტრომექანიკური ამძრავების სტრუქტურული სქემები. მოცემულია მოდელირების მეთოდები Matlab-Simulik-ის გამოყენებით. ასევე განხილულია ელექტრომექანიკური ამძრავების მართვის სისტემების მოდელირების მაგალითები.

მეთოდური სამუშაო განკუთვნილია სატრანსპორტო და მანქანათმშნებლობის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები