თ. ისაკაძე, ლ. კობახიძე

კვების პროდუქტების გაცივების, გაყინვისა და შენახვის თეორიული საფუძვლები

image-1

უაკ 641

ISBN 978-9941-28-614-8 (PDF)

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ნედლეულის გაცივების, გაყინვისა და შენახვის პროცესის თეორიული საფუძვლები, ქიმიური და ბიოლოგიური ცვლილებები კვების პროდუქტების გაყინვის დროს; აღწერილია გაცივებისა და გაყინვის პროცესების მიმდინარეობა პროდუქტის სიცივით დამუშავებისას.

გამოცემა განკუთვნილია საკვები პროდუქტების წარმოება-გადამუშავებისა და სამაცივრო მოწყობილობების პროგრამის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის, შეიძლება აგრეთვე გამოიყენონ ამავე პროგრამის შემსწავლელმა მაგისტრანტებმა და დოქტორანტებმა.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები