ზ. ჯაფარიძე

ღვინის საწარმოთა მოწყობილობები


image-1

უაკ 664.143

ISBN 978-9941-28-634-6 (PDF)

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 10.12.2020


 

სალექციო კურსში განხილულია ღვინის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობები, მოცემულია მათი სტრუქტურულ-პრინციპული და კინემატიკური სქემები. მოყვანილია მოწყობილობათა კინემატიკური და ტექნოლოგიური გაანგარიშებების საფუძვლები.

გამოცემა განკუთვნილია სასურსათო ინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი გარკვეულ დახმარებას გაუწევს აგრეთვე შესაბამისი პროფილის სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებსა და დარგის სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები