ლ. ჩხეიძე, ს. გიგაური

საწარმოო ავარიები და კატასტროფები -

ქიმიურად საშიშ ობიექტებზე ავარიის
შედეგების პროგნოზირება
სასწავლო-მეთოდური მითითება საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად

image

უაკ 362.654

ISBN 978-9941-28-719-0

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

მეთოდური მითითების მიზანია ქიმიურად საშიშ ობიექტებზე ავარიის შედეგების პროგნოზირება ქიმიურად საშიში ავარიული ნივთიე-რებების დაღვრისას (გამოფრქვევისას). მოყვანილია ცხრილები და ფორმულები, რომლებიც საშუალებას იძლევა გამოთვლილ იქნეს მოწამლული ზონის ქიმიური მდგომარეობა - დაღვრილი (გამოფრქვეული) ნივთიერების პირველად და მეორეულ ღრუბლებში გადასული ეკვივალენტური რაოდენობა, მოწამვლის ზონის სიღრმე, მოწამვლის ზონის შესაძლო და ფაქტობრივი ფართობები, უახლოეს საწარმოსთან ან დასახლებულ პუნქტთან მოწამლული ღრუბლის მიახლოების დრო, დაშავებულ ადამიანთა შესაძლო რაოდენობა (სტრუქტურის მიხედვით), დაღვრილი ნივთიერების აორთქლების დრო - მოქმედების ხანგრძლივობა.

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის შრომის უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე დახმარებას გაუწევს საგანგებო სიტუაციების მართვის სფეროში დასაქმებულ უსაფრთხოების სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები