გ. გოლეთიანი, ზ. ლაზარაშვილი, თ. ისაკაძე, გ. გუგულაშვილი

სასურსათო პროდუქტების ცივად შესანახი საწარმოს დაპროექტება

image-1

უაკ 621.565

ISBN 978-9941-28-875-3 (PDF)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.04.2022


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები