ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, ე. ბარათაშვილი, მ. კიკნაძე, მ. მაჭარაძე, ს. ზუმბურიძე

რეგიონის მდგრადი განვითარების
პარადიგმაimage-1

უაკ 330.34

ISBN 978-9941-20-371-8

363 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

მონოგრაფიაში შემოთავაზებულია დიდმასშტაბიანი ორგანიზაციული სისტემების ეფექტური დაგეგმვის კვლევისა და ანალიზის მეთოდები, მოდელები და ალგორითმები.
მიღებული მოდელების საშუალებით დამუშავებულია რეგიონის მდგრადი განვითარების მეთოდოლოგიური საფუძვლები, რომელიც  ანალიტიკურ მოდელებს ეფუძნება და რეგიონის განვითარების სცენარების კვლევასა და გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას იძლევა.
დამუშავებულია სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელი.
განკუთვნილია დოქტორანტებისა და მაგისტრანტებისათვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ორგანიზაციული სისტემების, რეგიონის მდგრადი განვითარების და სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის  კვლევისა და ანალიზის საკითხებით.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები